Acord de Consell de Ministres de 24 d'agost de 2021

MESURES ADOPTADES

Acord pel qual es declaren les Comunitats Autònomes d'Andalusia, Aragó, Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, *Comunitat Valenciana, Extremadura, *Illes *Balears, La Rioja, Madrid, Navarra i el Principat d'Astúries "zona afectada greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència d'incendis forestals i altres fenòmens de diferent naturalesa.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el citat acord determina l'adopció de diverses mesures, detallant-se les següents,  relatives a la Cooperació Econòmica Local:

"Quart. Danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial"

Als projectes que executen els Ajuntaments, els Cabildos i Consells Insulars, les diputacions provincials o comunitats autònomes uniprovincials, les comarques i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis de titularitat municipal, inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, dels Cabildos i Consells Insulars o de les comunitats autònomes uniprovincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50% del seu cost, exclosos d'estes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguen materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

Resolució de 30 de març de 2022 de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular, previstes en l'Acord del Consell de Ministres, de 24 d'agost de 2021, pel qual es declara a diverses comunitats autònomes "Zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil". Publicada en extracte en BOE del dia 02/04/2022.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa sobre el procediment de sol·licitud.

IMATGE INSTITUCIONAL (MESURES DE PUBLICITAT)

Informació pràctica sobre imatge institucional per a la menció del finançament de les obres per part de l'Administració General de l'Estat dins de la publicitat i comunicació.