Acord de Consell de Ministres de 21 de setembre de 2021

MESURES ADOPTADES

Acord pel qual es declaren les Comunitats Autònomes d'Andalusia, Aragó, Principat d'Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, *Comunitat Valenciana, Extremadura, *Illes *Balears, La Rioja, Navarra, País Basc i Regió de Múrcia "zona afectada greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència d'inundacions, incendis i altres fenòmens de diferent naturalesa.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, i altres disposicions legals i reglamentàries aplicables, s'adoptaran les mesures a les quals es referixen els apartats següents:

"Quart. Danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial"

Als projectes directament relacionats amb els sinistres als quals es referix l'apartat primer d'este Acord que executen els ajuntaments, els cabildos i consells insulars, les diputacions provincials o les comunitats autònomes uniprovincials, les comarques i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis de titularitat municipal inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les  diputacions provincials, dels cabildos i consells insulars o, si escau, de les comunitats autònomes uniprovincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost, exclosos d'estes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis no personificats de l'entitat local, ja siguen materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

Resolució d'11 d'abril de 2022 de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular, previstes en l'Acord del Consell de Ministres, de 17 de desembre de 2021, pel qual es declara a diverses comunitats autònomes "Zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil". Publicada en extracte en BOE del dia 13/04/2022.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa sobre el procediment de sol·licitud.

IMATGE INSTITUCIONAL (MESURES DE PUBLICITAT)

Informació pràctica sobre imatge institucional per a la menció del finançament de les obres per part de l'Administració General de l'Estat dins de la publicitat i comunicació.