Activitats de l'OCDE relacionades amb les Polítiques Autonòmica i Local

L’ORGANITZACIÓ PER A LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (OCDE)

Es va fundar l’any 1961 i la seu és a París. Composta per 30 països. Durant més de 40 anys, l’OCDE ha estat una de les fonts més fiables del món en estadística comparada. A més de la recollida de dades, l’OCDE recull les tendències, l’anàlisi i les previsions de l’evolució econòmica i les recerques en canvis socials o l’evolució dels patrons del comerç, el medi ambient, l’agricultura, la tecnologia, la fiscalitat, etc. Així mateix, l’OCDE és una de les editorials més grans del món en les àrees d’economia i polítiques públiques.
L’OCDE té una dimensió global: -Membres: 30 països. -Candidats: Xile, Estònia, Israel, Rússia i Eslovènia estan en converses per a l’adhesió a l’Organització; i també són amb vista a la seva possible inclusió com a membres hi ha el Brasil, la Xina, l’Índia, Indonèsia i Sud-àfrica.
Els seus objectius són:
L’OCDE reuneix els governs dels països compromesos amb la democràcia i l’economia de mercat de tot el món amb l’objectiu de:
- Donar suport al creixement econòmic sostenible.
- Impulsar l’ocupació.
- Elevar el nivell de vida.
- Mantenir l’estabilitat financera.
- Ajudar altres països en el seu desplegament econòmic.
- Contribuir al creixement del comerç mundial.
L’Organització proporciona un entorn en què els governs comparen les seves experiències polítiques, cerquen respostes a problemes comuns, identifiquen bones pràctiques i coordinen les polítiques nacionals i internacionals. L’OCDE també comparteix els seus coneixements i intercanvia opinions amb més de 100 països.
Òrgans de funcionament
L’OCDE té els òrgans següents:
- Consell: Òrgan de decisió de l’Organització. Es compon d’un representant per país membre, més un representant de la Comissió Europea.
El Consell es reuneix regularment en l’àmbit de representants permanents davant l’OCDE i adopta les decisions per consens. Es reuneix en l’àmbit ministerial una vegada l’any per debatre qüestions fonamentals i establir les prioritats del treball. El treball comissionat pel Consell es duu a terme per la Secretaria de l’OCDE.
-Secretaria: S’encarrega de les anàlisis i les propostes i el seu personal dóna suport a les activitats dels comitès, i duen a terme el treball en resposta a les prioritats decidides pel Consell de l’OCDE. El personal inclou economistes, advocats, científics i altres professionals.
-Comissions especialitzades (comitès): Els representants dels 30 països membres de l’OCDE es reuneixen en comissions especialitzades (comitès) a fi de promoure idees i examinar els progressos en àmbits específics, tals com economia, comerç, ciència, ocupació, educació o els mercats financers. Hi ha al voltant de 200 comitès, grups de treball i grups d’experts. Al voltant de 40.000 alts funcionaris de les administracions nacionals assisteixen a les reunions dels comitès de l’OCDE cada any per tal de sol·licitar, revisar i contribuir a la feina realitzada per la Secretaria de l’OCDE.
Comitès en què participa el Ministeri de Política Territorial en l’OCDE
S’emmarquen dins la Direcció de Governança Política i Desenvolupament Territorial (GOV), que ajuda els països membres a adaptar les seves polítiques administratives i territorials a l’evolució de les necessitats de la societat. A través del Comitè de Governança Pública (PGC) i el Comitè de Polítiques de Desenvolupament Territorial (TDPC), aquesta Direcció ofereix als països l’ocasió d’intercanviar impressions sobre els mitjans per a afrontar el desafiament que suposa la Governança. Així mateix, organitza reunions regulars de grups de treball especialitzats, de grups d’experts ad hoc i col·loquis internacionals.
- Comitè de Governança Pública (PGC)
El Comitè s’encarrega d’establir i dirigir el programa de governança pública afectat per matèries de gestió de la reglamentació, els recursos humans, el conflicte d’interessos i la integritat pública. El Comitè es reuneix cada dos anys en l’àmbit ministerial, i és prevista la propera reunió per a l’any 2010. S’organitza en plenaris, amb dues sessions anuals a la primavera i a la tardor, i en un Buró ampliat.
A les seves reunions hi assisteix una representació de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública (Ministeri de la Presidència) i una representació de la Direcció General de Cooperació Autonòmica.
En depenen els següents grups de treball integrats per experts que se solen reunir, almenys, una vegada l’any:
1. Grup de Treball d’Alts Càrrecs Responsables de Polítiques Pressupostàries.
2. Grup de Treball sobre la Gestió de Recursos Humans.
3. Grup de Treball sobre la Gestió Normativa i la seva Reforma.
- Comitè de Polítiques de Desenvolupament Territorial (TDPC)
El Comitè va ser creat l’any 1999 per assistir els governs amb un fòrum de debat permanent sobre temes de Política Territorial. La seva feina es dirigeix a la creació i suport de la competitivitat regional, la promoció de la governança efectiva i innovadora i el desenvolupament d’indicadors per al seguiment i mesurament de les millores en la competitivitat regional. Per a això elabora estudis a petició dels Estats membres, en els quals s’analitzen les polítiques regionals a fi de reduir les disparitats existents i assistir les regions per tal de cercar com més competitivitat millor en un àmbit estatal. Aquests estudis poden derivar en l’adopció de recomanacions. Es reuneix en plenari i en un buró ampliat, en què participa la Direcció General de Cooperació Autonòmica.
El Comitè compta amb tres grups de treball en els quals participa el Ministeri de Política Territorial:
1. Grup de Treball sobre Indicadors Territorials (WPTI).
2. Grup de Treball sobre Polítiques de Desenvolupament en Àrees Urbanes (WPURB).