Dades bàsiques sobre traspassos XIV Legislatura estatal (des de 03-12-2019)

En les dades globals i generals es detallen les reunions de les Comissions Mixtes de Transferències celebrades durant la XIV Legislatura estatal desglossades per anys, i amb el detall del personal i del finançament que ha sigut objecte de traspàs, així com una estadística dels acords aprovats per les respectives Comissions Mixtes.

En els traspassos pendents relatius a matèries generals o comunes, es presenta l'estat comparatiu per Comunitats Autònomes dels traspassos aprovats i pendents d'aprovació en matèries generals o comunes a totes o a algunes d'elles.

En els traspassos en matèries específiques i ampliacions de traspassos a Comunitats Autònomes s'enumeren els traspassos més rellevants aprovats durant la XIV Legislatura estatal relatius a matèries que afecten *individualizadamente a una Comunitat Autònoma, així com les ampliacions d'acords de traspassos de funcions i servicis aprovats anteriorment.

Dades globals sobre personal i finançament XIV Legislatura Estatal (PDF · 19.45 KB)

Dades generals Acords de traspàs i Comissions Mixtes de Transferències XIV Legislatura Estatal (PDF · 13.75 KB)

Traspassos en matèries generals o comunes XIV Legislatura Estatal (PDF · 47.62 KB)

Traspassos en matèries específiques i ampliacions de traspassos a CCAA XIV Legislatura Estatal (PDF · 9.9 KB)