Catalunya - Ordenes del dia

1ª Reunió: 26 de febrer de 2007

 • Constitució de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat al fet que es refereix l'article 183 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 • Designació del torn de Presidència de la Comissió Bilateral.
 • Debat sobre les línies generals del futur reglament intern i de funcionament de la Comissió Bilateral.
 • Presentació i debat sobre l'Informe de relacions de col·laboració Administració General de l'Estat- Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'any 2006.
 • Mètode de treball i programació d'activitats de la Comissió Bilateral per a l'any 2007.
 • Intercanvi de criteris i debat general sobre l'estat del procés de traspàs de mitjans i serveis a la Generalitat de Catalunya i sobre la situació de la conflictivitat.
 • Precs i Preguntes.

2ª Reunió: 16 d'abril de 2007

 • Debat i aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
 • Presentació de l'Informe de l'estat d'execució dels Acords adoptats en la reunió Constitutiva de la Comissió Bilateral. Informe en relació amb els mecanismes de cooperació i col·laboració que preveu l'Estatut.
 • Anàlisi de la situació actual i perspectives de les infraestructures a Catalunya.
 • Debat sobre el procés de traspassos de mitjans i serveis a la Generalitat de Catalunya.
 • Informe sobre la situació de la Conflictivitat.
 • Precs i Preguntes.

3ª Reunió: 17 de juliol de 2007

 • Presentació de l'Informe sobre l'estat d'execució dels Acords adoptats per la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en les sessions celebrades.
 • Actuacions relacionades amb els instruments de participació, cooperació i col·laboració prevists en l'Estatut.
 • Actuacions relacionades amb el procés de traspassos de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya.
 • Informe sobre el procés de negociacions de les iniciatives de revisió del Tractat de la Unió Europea i processos de subscripció i ratificació subsegüents, als efectes previstos en l'article 185 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 • Anàlisi de situació de les controvèrsies competencials.
 • Precs i Preguntes.

4ª Reunió: 10 de gener de 2008

 • Informe sobre l'estat d'execució dels acords adoptats en l'anterior reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
 • Activitat de les Subcomissions i Grups de Treball.
 • Actuacions relacionades amb el procés de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya.
 • Precs i Preguntes.

5ª Reunió: 30 de juliol de 2008

 • Aprovació de la Memòria anual de la Comissió Bilateral (26.2.2007-26.2.2008) i estat de desenvolupament dels acords adoptats.
 • Seguiment Normatiu i Prevenció de Conflictes.
 • Activitats a realitzar per al desenvolupament de la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut.    
 • Desenvolupament estatutari i actuacions relacionades amb el procés de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya.
 • Precs i preguntes.

6ª Reunió: 24 de febrer de 2009

 • Informe de la Secretaria sobre desenvolupament dels acords adoptats: convenis de col·laboració, seguiment normatiu i prevenció de conflictes, desenvolupament estatutari i actuacions relacionades amb el procés de traspàs de funcions i serveis.
 • Compliment de la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut d'Autonomia per a l'exercici pressupostari de 2009.
 • Precs i preguntes.

7ª Reunió: 21 de juliol de 2009

 • Presentació de la Memòria Anual de la Comissió Bilateral.
 • Estat d'execució dels Acords adoptats en l'anterior reunió de la Comissió Bilateral i Informe sobre les relacions de cooperació i col·laboració i seguiment normatiu i prevenció de conflictes.
 • Actuacions relacionades amb el procés de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya.
 • Precs i preguntes.

8ª Reunió: 19 de juliol de 2011

 • Aprovació d'actes i memòries pendents.
 • Modificació del Reglament de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat.
 • Informe de la Secretaria Permanent.
 • Comunicació de l'acord aconseguit amb data 4 de març de 2011 per la Subcomissió bilateral de cooperació en matèria d'immigració: treball i residència d'estrangers i presa en consideració de la procedència de la seua publicació.
 • Disposició Addicional Tercera de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 • Immobles de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Anàlisi de les diferents situacions dels aeroports de Girona, Reus, Sabadell i Lleida, i del model concessional dissenyat per a Barcelona – El Prat.
 • Protecció internacional: asil i protecció subsidiària (DÓNA 4ª Llei 12/2009).
 • Traspassos en negociació.
 • Obertura de noves ponències tècniques per a l'estudi i negociació d'acord de traspassos.
 • Precs i preguntes.

9ª Reunió: 1 d'agost de 2018

 • Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la 8ª reunió, celebrada el 19 de juliol de 2011.
 • Informe de la Secretaria Permanent.
 • Informe de les Relacions de Col·laboració Administració General de l'Estat-Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Informe sobre la situació dels traspassos de funcions i serveis pendents de formalitzar.
 • Anàlisi i intercanvi d'informació sobre la conflictivitat competencial plantejada davant el Tribunal Constitucional.
 • Consideracions de la Generalitat sobre la situació política a Catalunya.
 • Consideracions de l'Estat en relació amb la participació de la Generalitat en els òrgans multilaterals de cooperació i coordinació.
 • Intercanvi d'informació sobre assumptes pendents en l'àmbit de compromisos econòmics i qüestions fiscals.
 • Intercanvi d'informació sobre inversió en infraestructures, transport i compliment de la disposició addicional 3ª de l'EAC.
 •  Intercanvi d'informació sobre l'aplicació de la legislació catalana i espanyola en l'àmbit educatiu i lingüístic.
 • Intercanvi d'informació sobre l'acció exterior de la Generalitat.
 • Adopció de mesures per a la reactivació dels òrgans bilaterals de cooperació, així com dels seus Grups de Treball.
 • Precs i preguntes.

10ª Reunión: 2 de agosto de 2021

 • Aprobación del acta de la 9.ª reunión, celebrada el 1 de agosto de 2018.
 • Informe del Presidente de la Comisión Bilateral sobre Relaciones de Cooperación entre la Administracion General del Estado y la Administración de la Generalitat de Cataluña.
 • Informe sobre la situación de conflictividad Estado-Comunidad Autónoma de Cataluña planteada ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, adopción de acuerdos.
 • Acuerdo de trasladar a la Comisión Mixta de Transferencias el objetivo de traspasar a la Comunidad Autónoma de Cataluña la gestión de las becas y ayudas al estudio antes de finalizar 2021.
 • Informe sobre la actividad de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos y, en su caso, adopción de acuerdos. Creación de un grupo de trabajo sobre el establecimiento de cuotas lingüísticas en el sector audiovisual.
 • Adopción de medidas para la reactivación de los órganos bilaterales de cooperación: Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales y Comisión de inversiones en infraestructuras en aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
 • Cumplimiento de la disposición adicional centésima quincuagésima cuarta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021, con el objeto de hacer efectiva en 2021 la transferencia de recursos a la Generalitat de Cataluña correspondientes a los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías y regionales sobre la red de ancho ibérico de la red ferroviaria de interés general, traspasados en 2009 y 2010.
 • Ruegos y preguntas.

11ª Reunión - 18 de febrero de 2022

 • Aprobación del acta de la 10.ª reunión, celebrada el 2 de agosto de 2021.
 • Presentación y aprobación de la Memoria de 2021 de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado.
 • Informe de la Secretaría Permanente de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado.
 • Adopción del Acuerdo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la negociación de traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalitat de Cataluña.
 • Adopción del Acuerdo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado relativo a la transmisión a la Generalitat de Cataluña de la titularidad de determinados bienes inmuebles.
 • Adopción del Acuerdo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado relativo al cambio de la titularidad de las Autovías B-23 y B-30 en virtud de acuerdo mutuo entre la Administración General del Estado y la de la Generalitat de Cataluña mediante el procedimiento previsto en la normativa de carreteras.
 • Adopción del Acuerdo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado relativo a la cesión gratuita a la Generalitat de Cataluña de la titularidad del observatorio meteorológico ubicado en la cima del Turó de l´Home del término municipal de Fogars de Montclús (Barcelona).
 • Adopción del Acuerdo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado relativo a la cesión gratuita a la Generalitat de Cataluña de la titularidad de la finca denominada “Montsiá”, situada en el término municipal de Ulldecona (Tarragona).
 • Adopción del Acuerdo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado para la colaboración de la Generalitat de Cataluña en la gestión de la prestación del ingreso mínimo vital.
 • Ruegos y preguntas