Gallego

Preceptes lingüístics en l'estatut gallec.

Article 5

1. La llengua pròpia de Galícia és el gallec.

2. Els idiomes gallec i castellà són oficials a Galícia i tots tenen el dret de conèixer-los i usar-los.

3. Els poders públics de Galícia garantiran l'ús normal i oficial dels dos idiomes i potenciaran la utilització del gallec en tots els ordres de la vida pública, cultural i informativa, i disposaran els mitjans necessaris per a facilitar el seu coneixement.

4. Ningú podrà ser discriminat per raó de la llengua.

Article 25

En la resolució dels concursos i oposicions per a proveir els llocs de Magistrats, Jutges, Secretaris Judicials, Fiscals i tots els funcionaris al servei de l'Administració de Justícia, serà mèrit preferent l'especialització en el Dret gallec i el coneixement de l'idioma del país.

Article 26

1. Els Notaris i els Registradors de la Propietat i Mercantils seran nomenats per la Comunitat Autònoma, de conformitat amb les lleis de l'Estat. Per a la provisió de notaries, els candidats seran admesos en igualtat de drets, tant si exerceixen en el territori de Galícia com en la resta d'Espanya. En aquests concursos i oposicions serà mèrit preferent l'especialització en Dret gallec i el coneixement de l'idioma del país. En cap cas podrà establir-se l'excepció de naturalesa o veïnatge.

…/…

Article 27

En el marc del present Estatut correspon a la Comunitat Autònoma gallega la competència exclusiva de les següents matèries:

…/…

20. La promoció i l'ensenyament de la llengua gallega.