Balears

Preceptes lingüístics en l'estatut de les Illes Balears.

Articule 4. La llengua pròpia.

1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial.

2. Tots tenen el dret de conèixer-la i utilitzar-la, i ningú podrà ser discriminat per raó de l'idioma.

3. Les institucions de les Illes Balears garantiran l'ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per a assegurar el seu coneixement i crearan les condicions que permeten arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.

Article 14. Drets en relació amb les Administracions Públiques.


…/…

3. Els ciutadans de les Illes Balears tindran dret a dirigir-se a l'Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol de les seues dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada.

…/…

Article 35. Ensenyament de la llengua pròpia.

La Comunitat Autònoma té competència exclusiva per a l'ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, d'acord amb la tradició literària autòctona. Normalitzar-la serà un objectiu dels poders públics de la Comunitat Autònoma.
Les modalitats insulars del catalภde Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera seran objecte d'estudi i protecció, sense perjudici de la unitat de la llengua.

La institució oficial consultiva para tot el que es refereix a la llengua catalana serà la Universitat de les Illes Balears. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà participar en una institució dirigida a salvaguardar la unitat lingüística, formada per totes les comunitats que reconeguen la cooficialitat de la llengua catalana.

Article 97. Llocs vacants i resolució de concursos i oposicions.

…/…

2. En la resolució dels concursos i de les oposicions per a proveir els llocs de magistrats i jutges serà mèrit preferent l'especialització en el Dret Civil de les Illes Balears i el coneixement de català.

…/…

Article 99. Notaries i registres.

…/…

2. Els notaris, els registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles seran nomenats per la Comunitat Autònoma de conformitat amb les lleis de l'Estat. Per a la provisió d'aquestes places seran mèrits preferents l'especialització en Dret Civil de les Illes Balears i el coneixement de la llengua catalana. En cap cas podrà establir-se l'excepció de naturalesa i veïnatge.

Disposició addicional segona. Patrimoni lingüístic comú.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sent la llengua catalana també patrimoni d'altres comunitats autònomes, podrà sol·licitar al Govern de l'Estat i a les Corts Generals els convenis de cooperació i de col·laboració que es consideren oportuns per a salvaguardar el patrimoni lingüístic comú, així com per a efectuar la comunicació cultural entre les comunitats abans citades, sense perjudici dels deures de l'Estat establits en l'apartat 2 de l'article 149 de la Constitució i del que disposa l'article 145 de la mateixa.