Funcions del Consell

  • Analitzar les actuacions dels diferents departaments ministerials de l'Administració General de l'Estat, i dels organismes públics adscrits o dependents d'ells, en relació amb la utilització de les llengües oficials de les Comunitats Autònomes en garantia del dret d'ús d'aquelles per part dels ciutadans.

  • Proposar directrius i criteris de caràcter general que faciliten la coordinació dels òrgans de l'Administració General de l'Estat en matèria d'ús de les llengües oficials.

  • Informar i sotmetre a l'aprovació del Govern, a través del Ministre d'Administracions Públiques, les propostes, les mesures organitzatives i els plans d'actuació o els objectius a complir, tant de forma general per l'Administració General de l'Estat i els Organismes Públics vinculats o dependents d'ella, com en cadascun dels àmbits específics d'actuació d'aquests en relació amb el reconeixement i ús de les llengües oficials, podent, si escau, establir objectius parcials, de caràcter progressiu, quan les dificultats objectives per al seu compliment ple i directe així ho aconsellen, segons el parer del Consell.

  • Proposar les línies d'actuació a desenvolupar i els objectius a aconseguir pels diferents Departaments ministerials i altres Organismes Públics vinculats o dependents d'ells en relació amb l'ús de les llengües oficials.

  • Informar les propostes en matèria de llengües oficials que siguen tramitades a través de qualsevol dels Departaments ministerials.

  • Promoure la difusió en la societat espanyola dels valors del plurilingüisme i reforçar la implantació de mesures que coadjuven a tal fi.