Funcions de l'Oficina

  • Prestar assessorament al Consell de les Llengües Oficials en l'Administració General de l'Estat i realitzar les tasques que a aquest efecte li siguen encomanades.

  • Elaborar estudis i informes tècnics de diagnòstic sobre l'ús de les llengües oficials en l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, per pròpia iniciativa o quan li siguen sol·licitats.

  • Actuar com a òrgan permanent de recollida, anàlisi i intercanvi de la informació quantitativa i qualitativa disponible en diferents fonts nacionals i internacionals en matèria d'ús de les llengües oficials.

  • Realitzar el seguiment anual sobre el grau de compliment de l'ús de les llengües oficials per part de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.

  • Promoure, difondre i distribuir les recerques, enquestes, estudis i publicacions relacionades amb les llengües oficials.

  • Impulsar el desenvolupament de labors de traducció i interpretació per a aconseguir els objectius proposats, amb la possibilitat de proposar convenis amb les comunitats autònomes amb més d'una llengua oficial.