Información xeral sobre recoñecemento de firmas

A legalización de documentos é un procedemento administrativo baseado no recoñecemento sucesivo de firmas, cunha dobre finalidade:

   - certificar a competencia en base á cal unha persoa asina un documento.
   - certificar a autenticidade da firma (ou en casos de imposibilidade, certificar a identidade do selo da autoridade que expediu o documento).


Con carácter xeral, acudiremos ao procedemento de legalización diplomática para dotar a un documento xudicial, administrativo ou notarial de eficacia externa en países non asinantes do Convenio da Haia de 5 de outubro de 1.961. En España, cando o documento público en cuestión fose expedido por un ente local, a legalización poderá realizarse indistintamente por calquera das dúas vías seguintes:

1.    Recoñecemento de firmas efectuada pola Dirección Xeral de Relacións con as Comunidades Autónomas e Entes Locais.

1.1. A Dirección Xeral de Relacións con as Comunidades Autónomas e Entes Locais realiza o recoñecemento de firmas de documentos expedidos por un ente local só cando se pretenda a súa eficacia nun país estranxeiro NON asinante do Convenio da Haia de 5 de outubro de 1.961. Para saber cales son os países asinantes do Convenio da Haia pique aquí. Para legalizar documentos con eficacia nun país asinante deste Convenio, pique aquí.


1.2. A Dirección Xeral de Relacións con as Comunidades Autónomas e Entes Locais NON realiza este trámite para documentos expedidos polo Concello de Madrid, por prestarse este servizo polos propios órganos municipais. Para coñecer os órganos do Concello de Madrid encargados da legalización de documentos expedidos por este municipio pique aquí.


1.3. Naqueles supostos en que o obxecto do documento sexa o empadroamento, debido ao alcance internacional pretendido, a Dirección Xeral de Relacións con as Comunidades Autónomas e Entes Locais só realiza recoñecemento de firmas en certificados de empadroamento ao ser este o único documento que acredita fidedignamente a efectos administrativos a residencia e o domicilio habitual dun cidadán. Por tanto, NON se efectuará por esta unidade o recoñecemento de firmas de meros documentos informativos, tales como volantes de empadroamento.

2.    Por vía notarial.

2.1. O documento expedido polo Ente Local deberá ser testemuñado por un notario debidamente colexiado.

2.2. A firma do notario será posteriormente legalizada polo Decano do Colexio Notarial das respectiva CCAA. Para máis información pique aquí.

2.3. Ministerio de Xustiza. Praza Jacinto Benavente Nº 3, 28012 Madrid. Teléfono de contacto: 902.007.214.

 

Finalmente, e con independencia da vía utilizada ata o momento (Recoñecemento de firmas efectuada pola Dirección Xeral de Relacións con as Comunidades Autónomas e Entes Locais ou vía notarial) na última fase da legalización diplomática do documento intervirán sempre e de maneira sucesiva, o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación (MAEC) e a representación diplomática ou consular acreditada en España do país no que vai fornecer efectos a documentación. Se desexa coñecer cales son os últimos trámites do procedemento de legalización diplomática así como os órganos encargados da súa realización, pique respectivamente en:

  - Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación

  - Representación diplomática ou consular correspondente.