Actividades do OCDE relacionadas coas Políticas Autonómica e Local

A ORGANIZACIÓN PARA A COOPERACIÓN E DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO (OCDE)

Fundouse en 1961 e a súa sede está en París. Está composta por 30 países. Durante máis de 40 anos, a OCDE foi unha das fontes máis fiables do mundo en estatística comparada. Ademais da recollida de datos, a OCDE recolle as tendencias, análise e previsións da evolución económica e as investigacións en cambios sociais ou a evolución dos patróns do comercio, ambiente, agricultura, tecnoloxía, fiscalidade, etc. Así mesmo a OCDE é unha das editoriais máis grandes do mundo nas áreas de economía e políticas públicas.
A OCDE ten unha dimensión global: -Membros: 30 países. -Candidatos: Chile, Estonia, Israel, Rusia e Eslovenia están en conversacións para a adhesión da Organización; e tamén con miras á súa posible inclusión como membros están Brasil, China, India, Indonesia e Sudáfrica.
Os seus obxectivos son:
A OCDE reúne os gobernos dos países comprometidos coa democracia e a economía de mercado de todo o mundo co obxectivo de:
- Apoiar ou crecemento económico sostible.
-Impulsar o emprego.
-Elevar o nivel de vida.
-Manter a estabilidade financeira.
-Axudar outros países para o seu desenvolvemento económico.
-Contribuír ao crecemento do comercio mundial.
A Organización proporciona un medio onde os gobernos comparan as súas experiencias políticas, buscan respostas a problemas comúns, identifican boas prácticas e coordinan as políticas nacionais e internacionais. A OCDE tamén comparte os seus coñecementos e intercambia opinións con máis de 100 países.
Órganos de funcionamento
A OCDE ten os seguintes órganos:
-Consello: Órgano de decisión da Organización. Componse dun representante por país membro, máis un representante da Comisión Europea.
O Consello reúnese regularmente a nivel de representantes permanentes ante a OCDE e adopta as súas decisións por consenso. Reúnese a nivel ministerial unha vez ao ano para debater cuestións fundamentais e establecer as prioridades do traballo. O traballo comisionado polo Consello lévase a cabo pola Secretaría da OCDE.
-Secretaría: Encárgase das análises e as propostas e o seu persoal apoia as actividades dos comités, e levan a cabo o traballo en resposta ás prioridades decididas polo Consello da OCDE. O persoal inclúe a economistas, avogados, científicos e outros profesionais.
-Comisións especializadas (Comités): Os representantes dos 30 países membros da OCDE reúnense en comisións especializadas (comités) para promover ideas e examinar os progresos en ámbitos específicos, tales como economía, comercio, ciencia, emprego, educación ou os mercados financeiros. Hai arredor de 200 comités, grupos de traballo e grupos de expertos. Preto de 40.000 altos funcionarios das administracións nacionais asisten ás reunións dos comités da OCDE cada ano para solicitar, revisar e contribuír ao labor realizado pola Secretaría da OCDE.
Comités nos que participa o Ministerio de Política Territorial na OCDE
Enmárcanse dentro da Dirección de Gobernanza Política e Desenvolvemento Territorial (GOV), que axuda os países membros a adaptar as súas políticas administrativas e territoriais á evolución das necesidades da sociedade. A través do Comité de Gobernanza Pública (PGC) e o Comité de Políticas de Desenvolvemento Territorial (TDPC), esta Dirección ofrécelles aos países a ocasión de intercambiar impresións acerca dos medios para afrontar o desafío que supón a Gobernanza. Así mesmo, organiza reunións regulares de grupos de traballo especializados, de grupos de expertos ad hoc e coloquios internacionais.
-Comité de Gobernanza Pública (PGC)
O Comité encárgase de establecer e dirixir o programa de gobernanza pública afectado por materias de xestión da regulamentación, recursos humanos, conflito de intereses e integridade pública. O Comité reúnese cada dous anos a nivel ministerial, estando prevista a próxima reunión para o ano 2010. Organízase en Plenarios, con dúas sesións anuais en primavera e en outono, e nun Buró Ampliado.
Ás súas reunións asiste unha representación da Secretaría de Estado para a Función Pública (Ministerio da Presidencia) e unha representación da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica.
Del dependen os seguintes grupos de traballo integrados por expertos que se acostuman reunir, polo menos, unha vez ao ano:
1. Grupo de Traballo de altos cargos responsables de políticas orzamentarias.
2. Grupo de Traballo sobre a Xestión de Recursos Humanos.
3. Grupo de Traballo sobre a Xestión Normativa e a súa Reforma.
-Comité de Políticas de Desenvolvemento Territorial (TDPC)
O Comité foi creado no ano 1999 para asistir os gobernos cun foro de debate permanente sobre temas de Política Territorial. O seu labor diríxese á creación e apoio da competitividade rexional, a promoción da gobernanza efectiva e innovadora e o desenvolvemento de indicadores para o seguimento e medición das melloras na competitividade rexional. Para iso elabora estudos a petición dos Estados membros, nos que se analizan as políticas rexionais co fin de reducir as disparidades existentes e asistir as rexións para buscar a maior competitividade posible nun ámbito estatal. Estes estudos poden derivar na adopción de recomendacións. Reúnese en Plenario e nun Buró Ampliado, no que participa a Dirección Xeral de Cooperación Autonómica.
O Comité conta con tres grupos de traballo nos que participa o Ministerio de Política Territorial:
1. Grupo de Traballo sobre Indicadores Territoriais (WPTI).
2. Grupo de Traballo sobre Políticas de Desenvolvemento en Áreas Urbanas (WPURB).