Nota de Prensa

  Baixo a presidencia do Secretario de Estado de Cooperación Territorial

 Hoxe constituíuse o Consello das Linguas Oficiais da Administración Xeral do Estado

·          É o órgano colexiado de análise, impulso e coordinación técnica entre os diferentes Ministerios en relación co uso das linguas oficiais españolas

·          O seu obxectivo principal é garantir o cumprimento da normativa aplicable nesta materia na Administración Xeral do Estado, promovendo a difusión na sociedade española dos valores do plurilingüismo

·          O Consello reafirmouse no compromiso do Goberno de profundar no respecto e potenciación dos dereitos lingüísticos dos cidadáns, para o que se apoiará na Oficina de Linguas

28 de xaneiro de 2008. O consello das Linguas Oficiais na Administración Xeral do Estado foi constituído hoxe na sede do Ministerio de Administracións Públicas baixo a presidencia do Secretario de Estado de Cooperación Territorial, Fernando Puig de la Bellacasa.

Este Consello é o órgano colexiado de análise, impulso e coordinación técnica entre os diferentes Ministerios en relación co uso das linguas oficiais. O seu obxectivo principal é garantir o cumprimento da normativa aplicable nesta materia na Administración Xeral do Estado.

Na súa reunión constitutiva, o Consello realizou unha valoración moi positiva do cumprimento da normativa, salientando os principais avances producidos tanto na promoción do plurilingüismo como na garantía dos dereitos dos cidadáns que residen en comunidades autónomas con linguas cooficiais.

INICIATIVAS PARA MELLORAR AS TRADUCIÓNS

O pasado 28 de decembro, o Consello de Ministros aprobou o Plan de Desenvolvemento da Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Entre as medidas contidas no Plan, inclúese o compromiso de implantar durante 2008 unha plataforma de asistencia á tradución en todos aqueles ministerios e organismos públicos que o requiran, o que vai permitir axilizar o proceso de tradución de contidos ás linguas cooficiais, así como a linguas estranxeiras, especialmente ao inglés.

Así mesmo, o Ministerio de Xustiza finalizou a fase de probas dun sistema de tradución automática de certificados e outra documentación con destino aos cidadáns, emitida polos rexistros públicos, o que permitirá a súa entrada en funcionamento nos rexistros situados nas comunidades bilingües nun breve prazo.

Ademais, o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación, a través da Oficina de Interpretación de Linguas, está procedendo á tradución ás linguas oficiais españolas dos textos consolidados do Tratado da Unión e do Tratado sobre o Funcionamento da Unión, que proximamente se porán a disposición de todos os cidadáns.

Finalmente, o Boletín Oficial do Estado (BOE) está articulando coa Generalitat de Cataluña un mecanismo que permita reducir drasticamente o período de tempo actualmente empregado en traducir ao catalán e publicar nesta lingua as disposicións legais do Estado. Este procedemento poderá facerse extensivo ás outras Comunidades Autónomas que teñen subscritos convenios co BOE para a publicación das leis noutras linguas.

CREACIÓN DA OFICINA DE LINGUAS

O Consello reafirmouse no compromiso do Goberno de profundar nesta liña de respecto e potenciación dos dereitos lingüísticos dos cidadáns, para o cal estará apoiado administrativamente por unha Oficina de Linguas.

Como primeira tarefa, a Oficina de Linguas procederá a actualizar o diagnóstico de situación do que se dispón neste momento acerca do cumprimento da normativa vixente. Para isto, elaborou un cuestionario que se remitirá a todas as delegacións do Goberno das comunidades con lingua cooficial co fin de obter nun breve prazo información fiable no ámbito da Administración Xeral do Estado.

No cuestionario preguntarase sobre a dispoñibilidade de modelos normalizados, material impreso, rótulos, sinalizacións viarias e carteis publicitarios nas distintas linguas oficiais, así como sobre a capacitación do persoal para atender o dereito dos cidadáns a comunicarse cos órganos estatais radicados na súa comunidade na lingua autonómica respectiva.  

O Ministerio de Administracións Públicas, a través do Instituto Nacional de Administración Pública, expresou o seu compromiso de ampliar a oferta formativa en materia de linguas cooficiais para o persoal da Administración Xeral do Estado que o requira, atendendo ás solicitudes que ao respecto remitan os distintos departamentos.

Na presente Lexislatura, un total de 19.154 funcionarios recibiron cursos de capacitación lingüística, o que supuxo 67.197 horas lectivas e un custo de 1,84 millóns de euros.

Nos vindeiros días estará accesible a páxina web do Consello de Linguas, que se aloxará na páxina do Ministerio de Administracións Públicas.