Orde do día do 23 de xuño de 2009

 

  1. Lectura e aprobación, no seu caso, da Acta da sesión anterior.
  2. Presentación do Informe 2008 da Oficina para as Linguas Oficiais na Administración Xeral do Estado.
  3. Informes de Directores de organismos públicos da Administración Xeral do Estado sobre situación e actuacións dos mesmos en materia de linguas cooficiais.
  4. Informe dos Ministerios sobre o grao de cumprimento da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
  5. Acordos do Consello sobre actuacións a desenvolver.
  6. Pregos e preguntas.