Nota do 23 do xuño de 2009

 O 23 de xuño de 2009 celebrouse a segunda reunión do Consello de Linguas baixo a presidencia do Secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías Arévalo.

 
Contidos da reunión
 
  • Presentóuselle ao Consello o Informe 2008 da Oficina para as Linguas Oficiais na Administración Xeral do Estado, esixido polo artigo 8.3 do Real Decreto 905/2007. O informe elaborouse tras as consultas realizadas ás Delegacións do Goberno e aos Ministerios e outros organismos particularmente afectados.

Do informe despréndese un diagnóstico de melloras e avances significativos durante o ano 2008 sobre o uso das linguas oficiais na Administración Xeral do Estado e, en concreto, no que se refire aos ámbitos normativo, de capacitación lingüística dos empregados, sobre impresos, modelos, carteis, rótulos e sinalizacións, e no tocante a páxinas web da Administración Xeral do Estado. Salientan como exemplos de boas prácticas ao respecto as actuacións levadas a cabo pola Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado, a Dirección Xeral de Tráfico, os Rexistros Civís, da Propiedade e Mercantís, o Instituto Nacional de Administración Pública, a Axencia Estatal de Administración Tributaria e as entidades xestoras da Seguridade Social. 

  • Presentáronse informes específicos dos Directores do Instituto Nacional de Administración Pública e da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado, sobre a situación e actuacións dos mesmos en materia de linguas cooficiais. Tamén informáronselle aos representantes de todos os Departamentos Ministeriais presentes no Consello sobre o grao de cumprimento da Lei 11/2007, do 22 de xuño de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos: a situación das súas respectivas páxinas web co obxectivo de que o maior número posible de contidos estean o 31 de decembro de 2009 dispoñibles en todas as linguas oficiais. 

 

  • O Consello acordou adoptar as recomendacións formuladas no Informe 2008 presentado na reunión pola Oficina para as Linguas Oficiais na AXE e que, en síntese son as seguintes: 

- Impulsar, ampliar e mellorar a oferta formativa en linguas cooficiais para o persoal da AXE. 

 - Culminar a plena accesibilidade en linguas cooficiais das páxinas web de todos os Ministerios e organismos públicos dependentes dos mesmos, e facer efectivos os dereitos dos cidadáns ao uso das linguas cooficiais do Estado nas súas relacións por medios electrónicos coa AXE (Lei 11/2007).
 
- Culminar o proceso de tradución ás linguas cooficiais de todos os impresos, modelos e formularios normalizados de uso polos servizos estatais nas Comunidades Autónomas con lingua cooficial.
 
- Recadar dos Ministerios a información precisa para que a Oficina para as linguas elabore o seu informe anual.