Funcións da Oficina

  • Prestar asesoramento ao Consello das Linguas Oficiais na Administración Xeral do Estado e realizar as tarefas que para ese efecto lle sexan encomendadas.

  • Elaborar estudos e informes técnicos de diagnóstico sobre o uso das linguas oficiais na Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos, por propia iniciativa ou cando lle sexan solicitados.

  • Actuar como órgano permanente de recollida, análise e intercambio da información cuantitativa e cualitativa dispoñible en diferentes fontes nacionais e internacionais en materia de uso das linguas oficiais.

  • Realizar o seguimento anual achega do grao de cumprimento do uso das linguas oficiais por parte da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos.

  • Promover, difundir e distribuír as investigacións, enquisas, estudos e publicacións relacionadas coas linguas oficiais.

  • Impulsar o desenvolvemento de labores de tradución e interpretación para lograr os obxectivos propostos, coa posibilidade de propor convenios coas comunidades autónomas con máis dunha lingua oficial.