Mesurades Reial decret 904/2020, de 13 d'octubre (RD-llei 11/2019)

MESURES ADOPTADES

  • (BOE, 14/10/2020) Reial decret 904/2020, de 13 d'octubre, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, a situacions catastròfiques esdevingudes fins al 31 de març de 2020

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • Resolució de 10 de desembre de 2020, de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions previstes en el Reial decret 904/2020, de 13 d'octubre, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, a situacions catastròfiques esdevingudes fins al 31 de març de 2020. Publicada en extracte en BOE 22/12/2020.

RESOLUCIÓ D'ASSIGNACIÓ DE SUBVENCIONS

  • (BOE, 30/07/2021) Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'acorda l'assignació de les subvencions previstes en el Reial decret 904/2020, de 13 d'octubre, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, a situacions catastròfiques esdevingudes fins al 31 de març de 2020.
INDICADORES
Código Nombre del indicador (unidad de medida) Valor
P01 Proyectos para los que se solicitó subvención (número) 4
P02 Proyectos efectivamente financiados (número) 3
P03 Entidades locales beneficiadas por las subvenciones (número) 3
P04 Población beneficiada por las subvenciones (habitantes) 803
P05 Importe de subvención concedido (euros) 51.044,72 €


(P01)  Nombre de projectes que van ser presentats al procediment de concessió de les subvencions.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Població dels municipis amb projectes finançats. Dades extretes de les xifres oficials de població. En cas que la Diputació Provincial o ens anàleg fos promotor d'algun projecte, s'ha computat la població provincial (no incloent la dels municipis d'aquesta província amb projectes finançats).

(P05) Import total de les subvencions assignades pel Ministeri en el procediment.