Catalunya

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya recull en el seu articulat diversos òrgans per a l'impuls de les relacions bilaterals entre l'Estat i la Generalitat de Catalunya: la Comissió Bilateral Generalitat-Estat (article 183), la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat (article 210) i la Comissió sobre inversions estatals en infraestructures (disposició addicional tercera).

La Comissió Bilateral Generalitat-Estat, segons l'article 183 de l'Estatut, constitueix el marc general i permanent de relació entre els Governs de la Generalitat i l'Estat als següents efectes:

 • La participació i la col·laboració de la Generalitat en l'exercici de les competències estatals que afectin a l'autonomia de Catalunya.
 • L'intercanvi d'informació i l'establiment, quan escaigui, de mecanismes de col·laboració en les respectives polítiques públiques i els assumptes d'interès comú.

Les funcions de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat són deliberar, fer propostes i, si escau, adoptar acords en els casos establerts per el Estatut i, en general, en relació amb els àmbits que recull l'Estatut com:

 • Els projectes de llei que incideixen sobre la distribució de competències entre l'Estat i la Generalitat.
 • La programació de la política econòmica general del Govern de l'Estat en el que afecti als interessos i les competències de la Generalitat.
 • L'impuls de les mesures  per millorar la col·laboració entre l'Estat i la Generalitat.
 • Els conflictes competencials plantejats entre les dues parts i la proposta, si escau, de mesures per a la seva resolució.
 • L'avaluació del funcionament dels mecanismes de col·laboració establerts.
 • La proposta de la relació d'organismes econòmics, institucions financeres i empreses públiques de l'Estat en els quals la Generalitat pot designar representants, i les modalitats i les formes d'aquesta representació.
 • El seguiment de la política europea per garantir l'efectivitat de la participació de la Generalitat en els assumptes de la Unió Europea.
 • El seguiment de l'acció exterior de l'Estat que afecti a les competències pròpies de la Generalitat.
 • Les qüestions d'interès comú que estableixin les Lleis o que plantegin les parts.

La Comissió Bilateral Generalitat-Estat és paritària, té la presidència rotatòria i adopta els seus acords per consens de les dues parts. D'acord amb el seu Reglament intern s'han creat les següents Subcomissions permanents:

 • Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes, per prevenir i evitar els conflictes de competències entre ambdues administracions.
 •  Subcomissió de Col·laboració i Cooperació, per impulsar els treballs de desenvolupament de l'Estatut en l'àmbit de la cooperació mútua.
 •  Subcomissió d'Assumptes Europeus i Acció Exterior, per articular la participació de la Generalitat en assumptes de la UE i l'acció exterior de l'Estat en matèries que afectin a competències de la Generalitat.
 •  Subcomissió d'Infraestructures i Equipaments, per elaborar la proposta del Pla Catalunya d'Infraestructures a finançar per l'Estat i fer el seguiment de les inversions estatals a Catalunya.
 • Subcomissió en matèria de  Immigració, per analitzar les qüestions de treball i residència d'estrangers que afectin directament a Catalunya.

La Comissió Bilateral Generalitat-Estat ha celebrat 9 reunions fins avui.