Adjudicada l’obra de continuació del passeig marítim de l’Ampolla a la zona de DEVIMAR

27/12/2010

  • El projecte s'emmarca dins de les iniciatives dutes a terme per part del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per a la recuperació i millora de la franja litoral del municipi de l'Ampolla.
  • El total de la inversió és de 1,56 M€
  • Les obres s’iniciaran el febrer de 2011, i s’han adjudicat a l’empresa BECSA.

 
Projecte de recondicionament i urbanització de la zona actualment ocupada per les instal·lacions de DEVIMAR al tm de l'Ampolla
 
Localització
El projecte s'emmarca dins de les iniciatives dutes a terme per part del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per a la recuperació i millora de la franja litoral del municipi de l'Ampolla.
 
A l'àrea ocupada actualment pel viver de venda al major de mol·luscs "DEVIMAR" es proposa, després del seu desmantellament, un projecte d'un espai públic ideat com una plaça.
 
Aquesta plaça està situada entre l'actual passeig marítim de l'Ampolla i la nova proposta del passeig marítim que comença des del Barranc de Sant Pere i arriba al Club Nàutic. Aquesta situació li dota de característiques de nus d'unió entre els dos espais de passeig.
 
Descripció
A grans trets, el present projecte inclou la demolició dels elements constructius i dels serveis que es troben dins del Domini Públic Marítim-Terrestre, la substitució dels paviments i estructures actuals per altres dissenyats amb un criteri estètic únic, i l'ordenació de l'accés de vianants i d'estar.
 
Els objectius principals que regeixen les actuacions que es proposen en aquest projecte, són els següents:
 
-Establir el tipus d'usos que ha de caracteritzar cada un dels espais que constitueixen el front urbanitzat sobre la platja, distingint les zones de passeig i d'aturada de vianants amb aquelles de bany.
 
- Definir els elements constructius que hauran de configurar la futura plaça marítima i les diferents àrees, per tal de dotar el conjunt de la zona d'un caràcter estètic i funcional harmònic, al mateix temps que integrat amb l'entorn.

- Millorar les connexions amb les zones públiques de l'entorn.
 
Aquest "Recondicionament i urbanització de la zona actualment ocupada per les instal·lacions de DEVIMAR al terme municipal de l'Ampolla" estableix les actuacions necessàries per aconseguir més coherència entre els diferents elements que han de configurar el front marítim d'aquest enclavament i els usos que en ell s’hi desenvolupen.
 
Les actuacions proposades afecten l'espai comprès entre el final del passeig marítim existent (a l'alçada de la fita n º 138 de la ZMT) fins l'inici del barranc de Sant Pere (a l'alçada de la fita n º 143 de la ZMT), i abasten l'espai existent entre la platja i les edificacions de primera línia de mar.
 
L'ordenació dels diferents espais que constitueixen l'àmbit de les actuacions s'ha dissenyat en base als criteris que regeixen la Llei 22/88 de Costes, de 28 de juliol, així com el Reglament General que la desenvolupa, pel que fa als usos permesos a la zona maritima-terrestre (ZMT) i a la gestió dels béns del domini públic maritim-terrestre.
 
Basant-se en els preceptes anteriors, en l'àmbit del projecte es defineix un espai públic d'ús estrictament de vianants.
 
El criteri formal adoptat és el mateix que en el projecte del primer passeig marítim "Projecte executiu del passeig marítim de l'Ampolla, entre el barranc de Sant Pere i el club nàutic".
 
La proposta es divideix en dues parts:

- El recondicionament de l'àrea actualment ocupada per DEVIMAR.

- Ampliació de l'espai de pas al costat del pont sobre el barranc de Sant Pere amb l'execució d'una passarel·la metàl·lica.
 
Inversió
-         El total de la inversió ascendeix a: 1.562.192,46 euros
 
-         Empresa adjudicatària: BECSA
 
-         Data inici obra: febrer 2011